Burmistrz Miasta Małomice

Burmistrz: Małgorzata Sendecka
 
Do zadań burmistrza należą:
 • Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
 • Określanie sposobu wykonywania uchwał
 • Gospodarowanie mieniem komunalnym
 • Wykonywanie budżetu
 • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • Pełnienie funkcji organu podatkowego w zakresie podatków i opłat będących dochodem gminy
 • Pełnienie funkcji organu administracyjnego w indywidualnych sprawach
 • Kierowanie obroną cywilną
 • Reprezentowanie gminy na zewnątrz
 • Pełnienie funkcji Kierownika Urzędu Miejskiego
 • Pełnienie funkcji pracodawcy dla pracowników Urzędu Miejskiego
 • Kieruje pracami Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego