Rada Miejska w Małomicach

Siedziba: Urząd Miejski w Małomicach
Adres: Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
telefon: (0-68) 3769078
fax: (0-68) 3769051
 
 
Przewodniczący:  Józef Chuchra
V-c Przewodnicząca: Barbara Reguła 
V-c Przewodniczący:  Jan Świerzański 
Obsługa Biura Rady:  Inspektor Ewa Kasa
Tel. 0-68 3769027 wew. 31
Przewodniczący przyjmuje mieszkańców w każdy piątek w godzinach: 13.00 - 15.00
 
Rada Miejska w Małomicach składa się z piętnastu radnych. Pracami jej kieruje przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących. W strukturze rady funkcjonuje Komisja Rewizyjna.
 
 
 
 
 
Rada jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Swoją funkcję uchwałodawczą realizuje poprzez podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Funkcję kontrolną sprawuje bezpośrednio lub przy pomocy komisji rewizyjnej. Radni  zrzeszeni są  w klubach radnych "Forum", "Nasza wieś", "Nasze miasto".
 
Wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001, nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) określających zadania, kompetencje i zasady działania rady gminy dostępny do pobrania.