Wydanie po raz pierwszy dowodu osobistego osobie, która ukończyła 18 ...

dodano: 17-03-2014
Podstawa prawna:
1.  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131).
2.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu(Dz.U. z 2015 r. poz. 212).
 

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

2. Załączniki: - jedna aktualna fotografia (wykonana nie dawniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), kolorowa, o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przysłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice Do wglądu: - dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie lub ważny dokument paszportowy - dokument o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem w przypadku składania wniosku o dowód dla osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniej nie pozostającej pod władzą rodzicielską. 


Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu osobistego
 
 
Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.
tel. 068-376-90-27 wew. 11
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik.
tel. 068-376-90-27 wew. 11
 
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia wydania dowodu osobistego.
 
Informacje dodatkowe:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.