Wymiana dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności

dodano: 17-03-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu(Dz.U. z 2015 r. poz. 212).
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu Druk do pobrania
2. Jedną aktualną fotografię 
3. Dowód osobisty podlegający wymianie,


Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu osobistego.
 
Miejsce pobrania / złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności, Pl. Konstytucji 3 Maja, 67-320 Małomice.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik.
tel. 68-3769027 wew. 11
Tryb odowławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesiena odwołania do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Burmistrza Małomice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 
  UWAGI:
1. Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.
2. Dowód osobisty mają obowiązek posiadać obywatele polscy zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od ukończenia 18 lat.
3. Dowód osobisty mają prawo posiadać pozostali obywatele polscy – niepełnoletni i zamieszkujący na stałe za granicą.
4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski. 
5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składa wniosek jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie będącej pod władzą rodzicielską lub ubezwłasnowolnionej częściowo wniosek składa kurator;
 Wymagana jest w obecność w chwili składania wniosku małoletnich powyżej lat 5 lub osoby ubezwłasnowolnionej;  Małoletni w okresie 30 dni przed ukończeniem 18 lat mogą składać wnioski osobiście.
6. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
 Dla osób, które nie ukończyły 13 lat oraz ubezwłasnowolnionych całkowicie odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny;
 Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat oraz ubezwłasnowolnione częściowo mogą osobiście odbierać swoje dowody osobiste lub za pośrednictwem rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora;
 Dowód osobisty osoby, która złożyła wniosek poza urzędem na podstawie art. 26 ust 1 ustawy może odebrać pełnomocnik tej osoby.
7. Dowód osobisty podlega wymianie w razie:
 zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym;
 uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – np. zmiana wizerunku twarzy;
 upływu okresu ważności dowodu osobistego