Dotacja dla Gminy Małomice z WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację ...

dodano: 18-11-2019

W roku 2019 Gmina Małomice w ramach umowy o realizację zadania  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice w 2019 roku”  zawartej z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  otrzymała dotację w wysokości 28.911,80  zł. Dotacja została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiksa i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Dofinansowanie przeznaczono na pokrycie kosztów:

demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków gospodarczych na dziewięciu posesjach,

oraz

▪ zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych znajdujących się na trzech posesjach – bez demontażu.

W ramach zadania w 2019  roku usunięto z terenu Gminy Małomice  57,16 Mg wyrobów zawierających azbest, z tego zdemontowano i usunięto   wyroby zawierające azbest z czterech posesji w ilości 20,74 Mg  oraz odebrano  wyroby zawierające azbest zeskładowane  na 13 posesjach  w iloości 36,42 Mg .

Dlaczego musimy usuwać wyroby zawierające azbest

  • SZKODLIWOŚĆ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO

Azbest jest minerałem, dość często naturalnie występującym w przyrodzie. Należy do substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Azbest w naszym otoczeniu najcześciej występuje w formie płyt  zwanych  eternitem. Azbest  to grupa nieorganicznych, metamorficznych minerałów o strukturze włóknistej, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali (magnezu, sodu, wapnia lub żelaza). Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi są uszkodzone  w wyniku łamania, kruszenia czy szlifowania lub przemarzania wyroby zawierające azbest.Uszkodzenia, o których mowa wyżej są   przyczyną zwiększonego  pyłenia   mikroskopijnej wielkości włókien zawierających azbest, mających dużą zdolność  przenikania  i przywierania do  powierzchni. Unoszące się w powietrzu zostają drogą wziewną zassane do płuc, gdzie osadzają się i  kumulują, co  jest przyczyną  powstawania zmian nowotworowych w organizime, tj.: pylica azbestowa (azbestozy), choroba opłucnej lub osierdzia, nowotwór złośliwy: rak płuc, rak oskrzeli, międzybłonniak opłucnej lub otrzewnej.

Zagrożenie ze strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i utajniony rozwój choroby. W związku z czym wyroby zawierające azbest powinny być sukcesywnie usuwane i unieszkodliwiane. Usuwaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest zajmować się mogą tylko wyspecjalizowane firmy mające odpowiednie zezwolenia.