Konkurs fotograficzny "Małomice subiektywnie"

dodano: 29-04-2015

Biblioteka Publiczna w Małomicach ogłasza konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjum powiatu żagańskiego „Małomice subiektywnie”. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka i Przewodniczący Rady Miejskiej  w Małomicach Józef Chuchra.
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 25 LAT ODRODZONYCH SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH. Celem konkursu jest wzmacnianie więzi ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie wyobraźni oraz pokazanie, jak Małomice zmieniły się w ciągu 25 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych.
REGULAMIN KONKURSU:
Temat konkursu można interpretować różnie, zarówno w sposób dosłowny, jak i bardziej abstrakcyjny, ale musi zawierać elementy powiązane z miastem Małomice.
I. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie gimnazjum z terenu powiatu żagańskiego.
1. Uczestnicy mogą zgłaszać na konkurs wyłącznie własne prace. 

2. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach. 

3. Prace powinny być związane z tematem konkursu.

4. Zdjęcia muszą zostać przesłane w formacie jpg, w rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, 5 mln. pikseli.

5. Każdy uczestnik może nadesłać do 6 zdjęć.
6. Prace należy przekazać do oceny w postaci elektronicznej z opisem – imię i nazwisko autora, miejsce wykonania, wiek uczestnika, nazwę szkoły, klasę oraz dane kontaktowe. Brak powyższych informacji wyklucza prace z konkursu.
7. Zdjęcia z opisem wg powyższego wzoru należy przesyłać na adres: biblioteka_malomice@wp.pl
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
10. Uczestnicy konkursu, wysyłając swoje prace na wskazany adres Organizatora, wyrażają tym samym zgodę na przekazanie autorskich praw majątkowych do swoich prac na wszystkich polach eksploatacji Organizatorowi.
II. Terminarz
1. Czas trwania: Konkurs rozpoczyna się 01 MAJA 2015 R. i trwa do 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
2. Konkurs wraz z regulaminem zostanie ogłoszony w sposób tradycyjny (plakat w formie papierowej) oraz elektronicznie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Małomicach: www.malomice.pl i Małomickiego Ośrodka Kultury: www.mokmalomice.com.pl.
3. Termin nadsyłania prac mija 30.10.2015 r. o godzinie 24:00. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Laureatów konkursu wyłoni jury konkursu złożone z 4 osób, w tym kierownictwa Urzędu Miejskiego w  Małomicach.
5. W listopadzie 2015r., w siedzibie biblioteki oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: www.malomice.pl  oraz Małomickiego Ośrodka Kultury: www.mokmalomice.com.pl  zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Dodatkowo zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie lub mailowo.
6. Termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony w późniejszym czasie.
7. Spośród prac konkursowych jury wyłoni laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe:
- I, II i III miejsce oraz 2 wyróżnienienia.
8. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału przyznania nagród, o których mowa powyżej.
III. Wykorzystanie prac
1. Organizator uzyskuje prawo do wykorzystania nadesłanych na konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wszystkich polach eksploatacji.
2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących gminę oraz w artykułach pokonkursowych.
3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikację materiałów multimedialnych z przebiegu konkursu.
IV. Informacja o konkursie
Pracownicy biblioteki – tel. 68 3769058, w godzinach pracy biblioteki.