Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego ...

dodano: 14-04-2014
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

Opłaty:
Opłata skarbowa: - za przyjęcie oświadczenia – 11 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:
- oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone w każdym urzędzie stanu cywilnego,
- dla Miasta / Gminy Małomice, Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach tel. 0683769027 wew. 11
 
Termin załatwienia sprawy:
- niezwłocznie

Uwagi:
- oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa może być złożone tylko w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2082).
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyjęcia oświadczenia rozpatruje Wojewoda Lubuski. Odwołanie należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Malomicach.