O Gminie Małomice

Miasto i gmina obejmuje miasto Małomice z 4.129 mieszkańcami i wsie sołeckie: Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik i Żelisław z 1884 mieszkańcami.

O Gminie MałomicePowierzchnia gminy wynosi ogółem 79,5 km2, w tym miasto 525 ha. Lasy zajmują 46,5% (ogólnej powierzchni). Na użytki rolne przypada 3608 ha (co stanowi 45,5% ogólnej powierzchni). Pozostałe 8% obszaru stanowią tereny zabudowane i nieużytki. Z użytków rolnych 75% przypada na grunty rolne, a 25% na użytki zielone (łąki i pastwiska). Z punktu widzenia warunków fizyczno-geograficznych gmina Małomice leży w południowej części regionu lubuskiego w powiecie żagańskim, na południowym krańcu Doliny Śląskiej, między pasmem Wzgórz Dalkowskich, średnio 150 m n.p.m. Przez jej terytorium przepływa Bóbr, do którego wpadają Iławka i Ruda. Gmina leży w strefie klimatu przejściowego, charakteryzującego się krótką zimą, wczesną wiosną i ciepłym latem. W zróżnicowanej szacie roślinnej dominują sosny i dęby. Bogactwo naturalne stanowią piaski, żwiry, iły gliny pylaste i ruda darniowa. Miasto jest zabudowane głównie kilkurodzinnymi domami robotniczymi z końca XIX wieku i początku XX wieku. Na południowo-zachodnim skraju wzniesiono w ostatnich latach osiedle mieszkaniowe. Działalność gospodarczą prowadzi kilka zakładów produkcyjnych i hurtowni (ogółem 255 podmiotów). Małomice mają dobrą komunikację kolejową z Żaganiem, Legnicą i Wrocławiem oraz autobusową ze Szprotawą i Żaganiem. Przez Małomice przebiega linia kolejowa łącząca Żagań z Legnicą, Wrocławiem, Krakowem i Berlinem.