Obwieszczenie Burmistrz Małomic z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia ...

dodano: 14-07-2020

OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MAŁOMIC z dnia 13 lipca 2020 r. Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2020  r. poz. 713 ) oraz  uchwały Nr XLII/180/2017  Rady Miejskiej w Małomicach  z dnia 8  września  2017 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice

Burmistrz Małomic zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji,których przedmiotem są projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik, Żelisław  Gminy Małomice. Udział w konsultacjach  mogą brać mieszkańcy gminy Małomice. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Projekty uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectwa: Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik, Żelisław  Gminy Małomice dostępne są na stronie podmiotowej  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Małomice https://malomice.bip.pbox.pl, na stronie internetowej Gminy Małomice http://malomice.pl, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Małomicach.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w terminie od 14 lipca 2020 r. do 15 sierpnia  2020 roku, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Małomicach  pok. Nr 10, za pomocą poczty na adres Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja  1, 67-320 Małomice, lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: urzad@malomice.pl.

Projekty statutów sołectwa: Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik, Żelisław Gminy Małomice  do pobrania pod zdresem   http://malomice.bip.pbox.pl/public/?id=109901