Odpady komunalne - informacja dla mieszkańców

dodano: 19-06-2020

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Małomice

 

W dniu 6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach na podstawie których dokonano zmian w obowiązujących na terenie gminy Małomice regulacjach.

  1. Nowelizacja ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
  2. Od 01 lipca 2020 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych wynosi 25,00 zł miesięcznie od osoby.
  3. Właściciele   nieruchomościach jednorodzinnych posiadające kompostowniki, w którym kompostują bio-odpady będą mogli  otrzymać  ulgę w wysokości 4 zł miesięcznie od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykład: 4 osoby x 25,00 zł (stawka miesięczna) = 100,00 zł (opłata miesięczna za odbiór odpadów komunalnych–4,00 zł (ulga z tytułu kompostownika)= 96,00 zł miesięcznie

W przypadku nie posiadania kompostownika właściciele nieruchomości otrzymają brązowe worki na bioodpady

  1. Bezwzględna segregacja odpadów. Kontrolę prawidłowości segregowania prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie opłata  w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej (tj. 50,00 zł od osoby zamieszkałej na nieruchomości). Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej za okres, w którym na nieruchomości nie prowadzano selektywnej zbiórki odpadów  
  2. Obowiązek złożenia nowej deklaracji;

- zmiany w deklaracji należy dokonać za każdym razem w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości.

- nową deklarację należy złożyć w przypadku podsiadania kompostownika i chęci skorzystania z ulgi w opłacie za odbiór odpadów komunalnych (dotyczy tylko wścieli nieruchomości jednorodzinnych).

- nową deklarację składają również właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie prowadzili selektywnej zbiórki odpadów.

  1. Nie składają nowej deklaracji właściciele nieruchomości, którzy

- dotychczas segregowali odpady,

- nie posiadają kompostownika,

- nie zmieniła się liczba osób zamieszkałych na danej nieruchomości.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach lub przelewem na wyodrębniony rachunek  bankowy o numerze 17 96570007 0010 0100 3795 0068

Burmistrz Małomic  

Małgorzata Sendecka