Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
art. 93 ust. 4,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.)
 
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, z propozycją podziału nieruchomości i jej zagospodarowania.

Opłaty :
Nie podlega: art. 2 pkt 1 p.pkt 1g Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
 
Termin załatwienia sprawy:
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie opinii następuje w formie  postanowienia.
 
Miejsce pobrania / złożenia  dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomicach
 
Komórka / osoba odpowiedzialna :
Samodzielne Stanowisko ds planowania przestrzennego / Inspektor Edward Więckowski
tel. wew.  37
Tryb odwoławczy :
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Małomic  w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.