Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania ...

dodano: 10-10-2018

Gmina Małomice, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.5 Usługi społeczne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544.) (ustawy wdrożeniowe)j, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Pełna treść ogłoszenie Gminy Małomice z dnia 10 października 2018 r. o  konkursie  na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 7.5 dostępna jest poniżej w formie pliku pdf. do pobrania.