SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

dodano: 21-07-2017

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. 2016.2064).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2016. 1827).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016.23 ze zm.). 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający sprostowanie aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. sprostowania.

W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek.

2. Dowód wniesienia opłaty w wysokości 39 zł.

3. Do wglądu dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

 

OPŁATY

Opłata skarbowa - 39 zł 

 

UWAGI

  1. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
  2. W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.