Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ...

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
art.34 ust.1 pkt3 , art.37 ust.2 pkt1 i art.70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn.zm.).
 
Wymagane dokumenty :
Wniosek Druk do pobrania

Opłaty :
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem lokalu do sprzedaży tj.:
- koszty wyceny lokalu mieszkalnego i działki,
- koszty wydzielenia geodezyjnego,
- koszty sporządzenia aktu notarialnego,
- koszty sądowe
oraz cenę nabycia lokalu (sposób zapłaty omówiony w dodatkowych informacjach)

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice,
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 17

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Z chwilą otrzymania wniosku Sekcja Nieruchomości i Rolnictwa przygotowuje dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj. zleca inwentaryzację lokalu celem wydania zaświadczenia o jego samodzielności, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej. Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Komórka / osoba odpowiedzialna :
Referat Rozwoju Gospodarczego / referent Karolina Zowczak
pok. 14
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51 wew. 36

Dodatkowe informacje :
1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
2. Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w §5 Uchwała Nr XXVI/130/2000 Rady Gminy .......... z dnia .............. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ... (zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/191/2001 Rady Gminy ........... z dnia....................
3. Stosuje się dwie formy zapłaty ceny sprzedaży, jednorazową i ratalną, obie z zastosowaniem bonifikat.
4. Zasady zapłaty ceny sprzedaży i przyznania bonifikat określa §5 ust.1 ww. uchwały Rady Gminy................