Uznanie dziecka

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: 
  1. art.22, art.63-66  Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2064)
  2. art.72 - 83 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2017 poz. 682)

Wymagane dokumenty:
  1. dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport)  - do wglądu
  2. karta ciąży lub zaświadczenie lekarskie o ciąży -  w przypadku rejestracji oświadczenia o uznaniu dziecka poczętego -    do wglądu
Opłaty:
Uznanie dziecka jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Wydanie zaświadczenia na wniosek jednego z rodziców dziecka jest zwolnione z opłaty skarbowej.  
Miejsce złożenia / pobrania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice 
tel. 068-376-90-27, wew. 11

Termin:
Niezwłocznie
 
Sposób załatwienia sprawy:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce.
 
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego / Z-ca Kierownika USC Wincenty Chłostowski
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 11

Dodatkowe informacje:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może zostać złożone w przypadku, gdy ojcostwo nie zostało wcześniej ustalone, bądź gdy nie działa domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki, lub w sytuacji gdy uprawomocnił się wyrok o zaprzeczeniu ojcostwa męża lub byłego męża matki.   

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć przed każdym kierownikiem usc, przed sądem opiekuńczym,  a za granicą w polskim konsulacie.

Uznać można dziecko tylko do 18 roku życia.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można dokonać przed lub po urodzeniu dziecka.

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa rodziców nieletnich może nastąpić tylko w sądzie opiekuńczym.

Dziecko może nosić nazwisko takie jak rodzice postanowią; matki, ojca, łączone obojga rodziców.

Przy braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecko nosi nazwisko łączone matki i ojca.

Oświadczenie o uznaniu nie może zostać przyjęte w USC, gdy rodzice dziecka nie mają ukończonych 18 lat.