Warunki udziału

dodano: 07-04-2014

Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez 10 - 150 tysięcy mieszkańców. W celu jego realizacji powinna powstać Lokalna Grupa Działania (LGD) - zarejestrowana jako stowarzyszenie, w skład której wejdą przedstawiciele sektora publicznego (samorządy), społecznego (organizacje), ekonomicznego (przedsiębiorcy). Grupa ta powinna opracować program wspólnych działań w formie dokumentu - Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Powinien on opisywać takie obszary tematyczne jak: poprawna jakość życia na wsi, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w LGD.

Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań:
- różnicowanie kierunku działalności nierolniczej,
- odnowa i rozwój wsi,
- rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- małe projekty.