Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, sporządzonych za granicą ...

dodano: 14-04-2014

Podstawa prawna:

Art. 104-107 ustawy 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)


Wymagane dokumenty:

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

2. Wniosek o dokonanie transkrypcji oraz zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

a)     tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,

b)     tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG

c)      konsula

3. Jeżeli zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego został wydany na podstawie Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu dnia 8 września 1976 r., dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) wówczas nie jest wymagane jego tłumaczenie.

 

Jeżeli w zagraniczny dokument  nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez polskie prawo, należy uzupełnić brakujące dane w akcie stanu cywilnego"


Opłaty:
Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny, którego wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 50zł.


Miejsce złożenia / pobrania dokumentów:

- Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice;
tel. 068-376-90-27, wew 11

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający transkrypcję aktu stanu cywilnego .

Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego / Z-ca Kierownika USC Wincenty Chłostowski
tel. 068-376-90-27, wew 11