Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
2. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783). 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej,

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za wydanie odpisu skróconego - 22 zł.
- za wydanie odpisu zupełnego - 33 zł.
- za zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowaniu aktu w księdze - 24 zł. 

Miejsce złożenia / pobrania dokumentów:
-Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice,
tel. 068-376-90-27, wew. 11

Termin: 
Niezwłocznie.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie odpisu aktu

Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice /Inspektor USC Barbara Dulik
tel. 068-376-90-27, wew. 11

 

Dodatkowe informacje:
1. Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:
- odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi),
- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych).
2. O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie odpisu aktu, wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
3. Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Nie podlega opłacie skarbowej wnioski i wydanie odpisu między innymi w sprawch  alimentacyjnych, przysposobienia, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia, szkolnictwa.