Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z poźn. zm.),
2.ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z póżn.zm.) 

Wymagane dokumenty :
- dokumenty tożsamości - do wglądu,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej,
Ponadto:
1) jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała uprzednio w związku małżeńskim albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa - wskazuje kierownikowi miejsce zawarcia tego małżeństwa
2) kobieta niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat zamierzająca zawrzeć małżeństwo zobowiązana jest dostarczyć prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na wcześniejsze zawarcie małżeństwa,
3) obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, składa zagraniczny odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym jego ustanie – z urzędowym tłumaczeniem na język polski
4) cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia tego dokumentu 
 
Dokument: zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie ważne jest 6 miesięcy od dnia wystawienia 

Opłaty :
płata skarbowa 84 zł. za sporządzenie aktu małżeństwa. 
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach

Miejsce złożenia / pobrania dokumentów :
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice,
tel. 068-376-90-27, wew. 11
 
Termin wydania zaświadczenia :
Bez zbędnej zwłoki po przekazaniu lub zmigrowaniu aktów przez inne usc.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach / Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wincenty Chłostowski. tel. 068-376-90-27, wew. 11
 
Dodatkowe informacje:
1. Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 18 lat, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim,
2. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16,
3. Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka,
4. Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.
5. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych
6. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo tzw. konkordatowe
7. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem . Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.