Wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: art. 7g ust.1 w związku z i art.7e  ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Druk do pobrania

Opłaty:
Nie pobiera sie opłaty.

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni
 
Forma załatwienia sprawy:
Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów: 
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja, 67-320 Małomice. 
te.(0-68) 376-90-85 wew.36
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Referat Rozwoju Gospodarczego / Inspektor Beata Kaczmarek  
pok. 14,
tel. (0-68) 376-90-85  wew. 36 
 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Małomic, w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ ewidencyjny w ciągu 14 dni o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
a) Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
b) Prawomocnego orzeczenia zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności objętej wpisem
3. Organ ewidencyjny doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.