Edycja zawartości

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz.U.2015.388).
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz.U.2013.267 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 783). 
 
Wymagane dokumenty
1. Umotywowany wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.
2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. wypis z księgi, wieczystej, umowa najmu, orzeczenie sądu.
3. Dowód wniesionej opłaty skarbowej. 

Opłaty
10 zł za wydanie decyzji administracyjnej w I instancji

Termin:
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
2. Termin ten może zostać przedłużony i wówczas organ powiadamia o tym strony, wyznaczając nowy termin załatwienia sprawy. 
 
Sposób załatwienia sprawy:

W formie wydania decyzji 

 

Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołanie do Wojewoda Lubuskiego  za pośrednictwem Burmistrza Małomic  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Straży Miejskiej, Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Żaganiu - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),
Z podaniem o wymeldowanie może występić  osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.