Wyprawka szkolna 2015

dodano: 21-07-2015

Zgodnie z  Rządowym programem pomocy uczniom  w formie dofinansowania  zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia zawodowego  w roku szkolnym 2015/2016. Rodzice ucznia ich prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, mogą złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w terminie  do 11 września 2015 roku.

Warunki przyznania pomocy opisano poniżej.