Zakres operacji działań LEADER

dodano: 07-04-2014

1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.


Beneficjenci: działalność nierolnicza lub związana z rolnictwem, podejmowaną poprzez rolników, domowników, małżonków rolników. Osoba rolnicza występująca z wnioskiem powinna być objęta ubezpieczeniem społecznym rolników. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte w roku poprzedzającym złożenie wniosku płatnościami bezpośrednimi.


Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
 

Wysokość pomocy: Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji; maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu (2009 - 2015) nie może przekroczyć 100 000 zł; płatności - refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.

 


2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób o obrocie netto do 2 mln euro na obszarze LGD.

Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
 

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy; 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy; 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy; pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji; płatność - refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu (w latach 2009 - 2015) nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokośc pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi 100 000 zł.

 

3. Odnowa i rozwój wsi.
Zakres pomocy: Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych; remontu - przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowaniu przestrzeni publicznej; budowy lub remontu, przebudowy publicznej infrastruktury związaniej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno - kulturalnych; zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne; odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.

Ogólne zasady finansowania: refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta w wysokości przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości - nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu; wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości; wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.
 

Beneficjenci: gmina; instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; kościół lub związek wyznaniowy; organizacja pozarządowa pożytku publicznego.

 

4. "Małe projekty"
Zakres pomocy: podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez: udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez: promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich poprzez: utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszarów objętych LSR; budowę lub odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych; zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione, w tym obszary objęte siecią "Natura 2000"; zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez: prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowę lub renowację, zabezpieczenie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości; odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa i krajobrazu danego regionu; remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia; rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.

Wysokość pomocy: na operacje z zakresu "małych projektów" wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji, nie więcej jednak niż 25 000 zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4 500 zł oraz wyższy niż 100 000 zł w okresie realizacji programu (2009 - 2015).
 

Beneficjenci: osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych.