Zameldowanie na pobyt czasowy

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.z 2015 r. poz. 388 tekst jednolity). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. nr 220, poz. 1306 z późn. zm.). 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości osoby meldującej się oraz dysponenta lokalu.
3. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowa najmu, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu. 

Opłaty:
Za czynność zameldowania - nie pobiera się.
Za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa 17 zł; nie podlega opłacie skarbowej zaświadczenie wydane do celów przedmiotowo zwolnionych z opłaty skarbowej (np. do świadczeń socjalnych, zatrudnienia, nauki, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego).
Za pełnomocnictwo – opłata skarbowa 17 zł; z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielone małżonkom, dzieciom, rodzicom oraz rodzeństwu. 

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. tel. 68-3769027 wew. 11.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- w wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Kierownik USC Henryka Malinowska.
tel. wew. 11

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Uwagi:
- W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
- Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.