Zameldowanie na pobyt czasowy

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
 
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego,
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałe) ujawniający osobę uprawnioną do potwierdzenia zgody na zameldowanie (właściciel, najemca, wynajmujący).

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. tel. wew. 11.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- w wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy.
dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Kierownik USC Henryka Malinowska.
tel. wew. 11

Tryb odwoławczy
Od decyzji   przysługuje  odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:
- W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
- Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.