Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 993 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1525).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1852). 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
2. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowa najmu, orzeczenie sądu, wypis z księgi wieczystej.
3. Cudzoziemiec przedstawia wizę, dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
4. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. tel. wew. 11.

Termin załatwiania sprawy:
bezwłocznie
 
Sposób załatwiania sprawy:
Dokonania czynności zameldowania
 
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje. 
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik tel.68-3769027 wew. 11