Zameldowanie na pobyt stały

dodano: 14-04-2014
Podstawa pawna: 
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 tekst jednolity). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. nr 220 poz. 1306 z późn. zm.). 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”.
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
3. Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. umowa najmu, akt notarialny nabycia lokalu, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu lub inny dokument, z którego wynika prawo do dysponowania lokalem. 

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. tel. 68-3769027 wew. 11.
 
Termin załatwienia sprawy:
bezzwłocznie
 
Sposób załatwienia sprawy:
Dokonanie czynności zameldowania na pobyt stały
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik

Uwagi:

- Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.