Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783).
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2082). 
 
Wymagane dokumenty :
1. Dowody osobiste do wglądu.
2. Jeżeli małżeństwo zamierza zawrzeć kobieta niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat: - prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na wcześniejsze zawarcie małżeństwa.
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
4. Obcokrajowiec zobowiązany jest złożyć: - dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula. 

Opłaty :
Opłata skarbowa:
- 84 zł. za sporządzenie aktu małżeństwa,
- 1 000,00zł za ślub poza lokalem USC 

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
tel. 0683769027, wew 11

Termin zawarcia małżeństwa :
Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy. 
-jeżeli przemawiają za tym ważne względy przed upływem 1 miesiąca .
 
Komórka osoba / odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Zastępca Kierownika USC w Małomicach Wincenty Chłostowski