Zawiadomienie o zwołaniu XLV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach

dodano: 22-03-2014

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji z dnia 28 lutego 2014r.

4. Informacja Burmistrza z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach z okresu międzysesyjnego i Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.

6. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczącego Samorządu Mieszkańców.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej  w Małomicach za rok 2013.

- nadania statutu Biblioteki Publicznej w Małomicach.

- nadania statutu Małomickiemu Ośrodkowi Kultury w Małomicach.

- zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok.

8. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

9. Wnioski.

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Informacje i oświadczenia.

12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady

/-/ Józef Chuchra