Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usług komunalnych

dodano: 14-04-2014
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:
1) zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wymagane dokumenty:
Wniosek Druk do pobrania wraz z załącznikami.

Opłata:
1) Opłata za wniosek 5 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w znakach            skarbowych
2) Opłata za załącznik 0,50 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w znakach skarbowych
3) 76 zł lub 400 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w formie przelewu

Opłatę uiścić można w kasie Urzędu Miejskiegi lub  na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach: Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa 80 9657 0007 0010 0100 3795 0001
Znaki opłaty skarbowej do nabycia w sekretariacie.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat UM/G

Termin i tryb załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem  Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Inwestycji, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Pok. nr 17

Podstawa prawna:
1) KPA
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.)