Zmiana imienia i nazwiska

dodano: 21-07-2017

 PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. 2016.10).

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016.2064).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016.1827).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016.23 ze zm.).

 

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem powodów zmiany.

2. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka.

3 Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

4 Dowód wniesienia opłaty skarbowej

 

 OPŁATY

Opłata skarbowa: - za wydanie decyzji – 37 zł. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji w sprawie zmiany imienia lub nazwiska rozpatruje Wojewoda Lubuski. Odwołanie należy składać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Małomicach.

 

DODATKOWE INFORMACJE

1. Zmianę imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy zmiana dotyczy: - imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nie licującego z godnością człowieka: - na imię lub nazwisko używane, - na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione. - na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

2 Kierownik USC nie wyraża zgody na zmianę nazwiska w przypadku ubiegania się o nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury lub nauki, działalności politycznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

3. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą, podanie składa się za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej

4. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.

5. Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy osoby niepełnoletniej wniosek składa jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić zgodę, chyba że nie żyje, nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda.

6. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska można wnieść do wybranego kierownika USC.