Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych / szamb/ lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacja dotycząca zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych / szamb/ lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo,

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 ustawy t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1469) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Małomice o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Miejskiego w Małomicach do dnia 30 listopada 2023 r.


Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.


W przypadku niezłożenia zgłoszenia, Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.


Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Miejskim w Małomicach sekretariat pokój nr 10 lub

  • w poniższym artykule

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Miejskiego w Małomicach – sekretariat pokój nr 10, lub

  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Małomicach, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, lub

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza: e- puap na adres:(/UMMalomice/skrytka) Sprawa: Pismo ogólne podpisane profilem zaufanym

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.


Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.