Narodowy Spis Powszechny - nabór rachmistrzów spisowych

Narodowy Spis Powszechny 2021

W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r.  będzie przeprowadzony Narodowego Spisu Powszechnego 2021. W ramach przygotowania do przeprowadzenia spisu w Gminie Małomice ogłasza nabór rachmistrzów spisowych, którzy przeprowadzą spis w gminie.

Termin składania ofert 01 - 09 lutego 2021 r.​​​​ ​​​

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki

  • mieć ukończone 18 lat
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,  
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych będą  rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER). Kandydat na rachmistrza spisowego, który zostanie zarejestrowany w systemie otrzymywać  będzie na wskazany w ofercie adres e-mailowy wszelkie informacje  odnoszące się do procedury naboru.  Kandydat na rachmistrza zobowiązany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym, które zostanie zakończone egzaminem. W celu odbycia szkolenie i egzaminu  kandydat musi dysponować własnym urządzeniem z dostępem do Internetu    Kandydaci, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście zdecyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie,  a w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów czas zdania egzaminu. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych i będą zobowiązani do podpisania umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą rezerwę kadrową. Kandydat niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu  będzie miał  prawo wglądu do swoich dokumentów aplikacyjnych wraz z żądania sprawdzenia przez WBS poprawności tego wyniku Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany będzie do przekazania  danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia wraz ze zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania

  • jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób
  • format pliku – JPG, 
  • rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada: przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli, przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.


Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie: 
- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;    - przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, choroby innego rachmistrza itp. lub wynikać będzie to z potrzeby dotrzymanie terminu realizacji spisu.

Do złożenia oferty  kandydat  na rachmistrza spisowego może skorzystać z formularza „Formularz zgłoszenia"
– oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:
1. dane osobowe i kontaktowe:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę urodzenia,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu,
- adres e-mail.
2. oświadczenie o:
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe
- posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
- znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
- świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczeń

Składanie ofert:
1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może złożyć dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Małomicach w dniach pracy urzędu w  godzinach 7:30 – 15:30 lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: e-mail), platformy e-PUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich)
- w przypadku osobistego złożenia dokumentów w urzędzie lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu
- w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail)
- w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP,  data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym)
- w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego. 
2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 
3. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji rachmistrzy spisowych w gminie Małomice można uzyskać telefonicznie pod numerem 68 3769027

Narodowy Spis Powszechny 2021