Ogłoszenie o naborze chętnych do uczestnictwa w Programie Grant PPGR

Ogłoszenie o naborze do uczestnictwa w Programie Grant PPGR

Ogłoszenie o naborze chętnych do uczestnictwa w Programie Grant PPGR

W związku z ogłoszeniem  Programu Granty PPGR  –  wsparcie dzieci  z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  zapraszamy   rodziców  uczniów  i uczniów pełnoletnich  mieszkańców Gminy Małomice , których wstępni to jest rodzice, dziadkowie i pradziadkowie  byli pracownikami  PPGR  do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

W ramach udzielonego Gminie Małomice  grantu zostanie zakupiony wskazany przez uczestnika  sprzęt komputerowy: (np. jednostka stacjonarna, laptop bądź tablet).

 W programie może wziąć udział  uczeń pełnoletni, lub rodzina ucznia niepełnoletniego, którzy  spełniają łącznie  następujące warunki udziału w programie:

  • dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki  Rolnej;
  • uczeń/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która  pracowała  w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i mieszkała w miejscowości,  w której funkcjonowało Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
  • uczeń/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem udziału w programie jest:

  • Złożenie deklaracji udziału w projekcie wraz z dokumentami  potwierdzającymi  fakt zatrudnienia członka rodziny w zlikwidowanym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej,
  • Złożenie  przez  rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia  o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PPGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,
  • Złożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. w siedzibie:

Urzędu Miejskiego w Małomicach
Pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
pokój nr 10 (sekretariat)

plik doc Oświadczenie RODO.doc

plik doc Oświadczenie dla rodzica.doc

plik doc Oświadczenie ucznia który osiągnął pełnoletność.doc

plik doc Deklaracja udziału w programie Cyfrowa Gmina.doc