XXX Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

XXX Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

PORZĄDEK OBRAD „XXX” SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAŁOMICACH
w dniu 30 marca 2021 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2.  Przedstawienie porządku.
3.  Przyjęcie protokołów z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 03 lutego  2021 roku oraz XXIX Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 lutego 2021roku.
4. Informacja Burmistrz z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.
5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczącego Samorządu mieszkańców Małomic.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- nadania nazw drogom wewnętrznym  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz               zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2021r.
- wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Małomice
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok
7. Wnioski.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Informacje i oświadczenia.
10. Zakończenie
                                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                                       //--/ Paweł Gorzków