XXXII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

PORZĄDEK OBRAD „XXXII” SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAŁOMICACH
w dniu 08 czerwca 2021 roku
Porządek obrad:
- Otwarcie sesji
-  Przedstawienie porządku.
-  Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej z dnia 21 kwietnia 2021 roku.
  Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczącego Samorządu mieszkańców Małomic.
-  Podjęcie uchwał w sprawie:
- wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
  gospodarstwa domowego.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice
  na 2021 rok.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2051.
- zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla
   niego sezonu kąpielowego.
- zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla
  niego sezonu kąpielowego.
6. Wnioski.
7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Informacje i oświadczenia.
9. Zakończenie
                                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                                      //--/ Paweł Gorzków