XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

                                         PORZĄDEK OBRAD „XXXIII” SESJI RADY MIEJSKIEJ
                                                                          W MAŁOMICACH

                                                                    w dniu 05 lipca 2021 roku
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku.
3. Przyjęcie protokołu z: XXXII Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 08czerwca 2021r. ;
4.
Informacja Burmistrz z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.
5.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z
wykonania uchwał.
6. Interpelacje i zapytania radnych,
sołtysów i przewodniczącego Samorządu Mieszkańców.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcam i
- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gmin y Małomice na 2021 rok.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Małomice za 2020
Debata rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2020 rok
- podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Burmist rz Małomic wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz podjęcie
uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2020 rok.:
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Gór ze o przedłożonym
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Małomicach o udzielenie
absolutorium Burmistrz Małomic za 2020 rok;
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym
wniosku Komisji Rewizyjnej;
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Małomice za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok.
- podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2020 rok
10. Wnioski.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Informacje i oświadczenia.
13. Zakończenie.
                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                        /--/ Paweł Gorzków