XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Małomicach

 

PORZĄDEK OBRAD  „XXXIV”  SESJI  RADY MIEJSKIEJ
W MAŁOMICACH

w dniu 13 września 2021 roku

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku.

3. Przyjęcie protokołu z: XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 05 lipca 2021r. ;

4. Informacja Burmistrz z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.

6. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczącego Samorządu Mieszkańców.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice  w 2021r.

- przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok.

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2021- 2051

 

8. Wnioski.

9. Odpowiedzi na interpelacje.  

10. Informacje i oświadczenia. 

11.  Zakończenie.                                                                 

                                                              Przewodniczący Rady

                                                                 /-/ Paweł Gorzków