Gmina Małomice ze wsparciem z programu "Projekt Zdalna Szkoła+ zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19."

Zdalna Szkoła +

Projekt Zdalna Szkoła+ zakłada wsparcie funkcjonowania systemu oświaty w warunkach prowadzenia kształcenia zdalnego w związku z epidemią COVID-19.

Opis projektu:

Projekt polegał na zakupie  27 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem celem zapewnienia możliwości nauki zdalnej uczniom i nauczycielom szkół podstawowych w Gminie Małomice, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Sprzęt został przekazany do szkół dnia 12.08.2020 r.

Finansowanie projektu

Projekt został sfinansowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 9241864215 zawartej w dniu 15.12.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Małomice, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 54.945,00 zł brutto

Dofinansowanie: 54.945,00 zł brutto

Wkład własny beneficjenta (Gminy Małomice): 0,00 zł

Wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

  • liczba zakupionych laptopów – 27 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  • liczba wspartych szkół: 2                                                                            

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Małomicach – 18 szt. laptopów
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chichach – 9 szt. laptopów

logotyp ue