Zaproszenie na obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach zwołanej na dzień 30 listopada 2020 r.

Zaproszenie na obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach

Rada Miejska w Małomicach zaprasza na obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach zwołanej na dzień 30 listopada 2020 r. na godzinę 15:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym i transmitowana będzie na stronie  https://portal.posiedzenia.pl/malomice?

Z a w i a d o m i e n i e

Rada Miejska w Małomicach zawiadamia, że w dniu 30.11.2020r. godz. 15:00 odbędzie się  XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku.
3. Głosowanie nad pilnością zwołania sesji nadzwyczajnej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

- Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy      Małomice na 2020 rok.

- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020-2051

- Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania pn.:”Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach (budynek A – etap I, budynek B – etap II) w m. Szprotawa, przy ul. Sobieskiego”

- Przystąpienia Gminy Małomice do realizacji Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020

- Zmiany Uchwały nr 75/XIII/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.  

5.  Zakończenie.