Zaproszenie na obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach zwołanej na dzień 17 grudnia 2020 r.

Zaproszenie na obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach zwołanej na dzień 17 grudnia 2020 r.

Rada Miejska w Małomicach zaprasza na obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Małomicach zwołanej na dzień 17 grudnia 2020 r. na godzinę 13:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym i transmitowana będzie na stronie  https://portal.posiedzenia.pl/malomice?

Z a w i a d o m i e n i e
Rada Miejska w Małomicach zawiadamia, że w dniu 17.12.2020r.
o godz. 1300 odbędzie się  XXV Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
1. Przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołów z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 października 2020 roku  oraz  XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 listopada 2020 roku.
3. Informacja Burmistrz z okresu międzysesyjnego i sprawozdanie z wykonania uchwał.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z okresu międzysesyjnego i Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej.
5. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów, przewodniczącego Samorządu mieszkańców Małomic.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2021-2051
-  uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok.
- zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - Miasto.
- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice.
- wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Małomice.
- przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Małomicach skierowanego do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
- budowy wieży radiokomunikacyjnej
- zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
6.    Wnioski.
7.    Odpowiedzi na interpelacje.
8.    Informacje i oświadczenia.
9.  Zakończenie.

  Przewodniczący Rady
   /-/ Paweł Gorzków