Fundusz Rozwoju Dróg

                                Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
                                                        w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

                         Informacja o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  -  

Nazwa projektu
"Remont drogi w Żelisławiu”.
Cel projektu
Stworzenie nowoczesnej kompleksowej i spójnej sieci infrastruktury drogowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenia dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych mieszkańców.
Krótki opis projektu
Projekt polega na remoncie istniejącej drogi gminnej Nr 003313 F –  na odcinku zlokalizowanym w granicach miejscowości Żelisław
Zakres rzeczowy projektu obejmuje
2. Roboty budowlane - obejmujące w szczególności: Remont istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, Wykonanie utwardzonych poboczy, zatoki autobusowej oraz dwóch progów zwalniających   jako  urządzeń uspakajających ruch. Nadzór inwestorski – obejmujący pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi objętymi niniejszym projektem. oraz wykonanie Tablicy informacyjno-promocyjna.
Finansowanie projektu
Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o dofinansowanie  Nr 1/8/7/2023 zawartej w dniu  8.09.2023 r. pomiędzy Gminą Małomice  a Wojewodą Lubuskim.
Całkowita wartość projektu: 1.203.972,06  zł brutto.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 1.203.972,06 zł.
Dofinansowanie: 842.780,44 zł.
Wkład własny beneficjenta (Gminy Małomice): 361.191,62 zł.
Harmonogram realizacji projektu
Roboty budowlane – wrzesień 2023 r. – listopad 2023 r.
Nadzór inwestorski – wrzesień 2023 r. – listopad 2023 r.
Tablica informacyjno-promocyjna – październik, listopad  2023 r.
 Małomice, 14 września 2023 r.

Gmina Małomice   w dnia  25 września 2023 r. zawarła z firmą  SOWA R.J.K. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w 67-100 NOWA SÓL,  przy ul. WOJSKA POLSKIEGO 100C 

umowę o realizację robót objętych projektem "Remont drogi w Żelisławiu" wartość umowy opiewała na kwotę 1 199 504,31 zł.

W dniu 24 listopada 2023 r.  zakończono realizację przedsięwzięcia.