Biuro Rady

Zadania Biura Rady


Biuro Rady Miejskiej  poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

1)    Prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Rady Miejskiej oraz jej komisji, szczególnie w zakresie:

a.     organizacyjnego przygotowania sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji,

b.     opracowania materiałów z obrad sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji,

c.      przekazywanie do wykonania i wiadomości właściwym jednostkom organizacyjnym i osobom uchwał, zaleceń i wniosków podjętych na sesjach przez Radę Miejskiej i na posiedzeniach komisji.

d.     prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej, rejestru uchwał i wniosków oraz z rejestru interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych.

2)    Przekazywanie radnym i członkom komisji spoza rady materiałów będących przedmiotem obrad sesji i posiedzeń komisji.

3)    Przekazywanie uchwał Rady Miejskiej Wojewodzie Lubuskiemu zgodnie z art. 90 ustawy o samorządzie terytorialnym.

4)    Prowadzenie obsługi sekretarskiej oraz kancelaryjno-biurowej przewodniczącego Rady Miejskiej i jego zastępców.

5)    Organizowanie obsługi narad zwołanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej.

6)    Wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta, samorządu terytorialnego i samorządu mieszkańców stosownie do wytycznych przewodniczącego Rady Miejskiej.

7)    Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów.